Oblastná predvoľba MönchsdeggingenMesto/obec alebo kraj:Mönchsdeggingen
Oblastná predvoľba:09088     (+499088)

Krajina:

Nemecko