Oblastná predvoľba WefenslebenMesto/obec alebo kraj:Wefensleben
Oblastná predvoľba:039400     (+4939400)

Krajina:

Nemecko